Algemene Voorwaarden

1. Diensten

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Kenneth Meyer, gevestigd aan Jan van Kleefstraat 3a, Lobith.

1.2. Kenneth Meyer biedt diverse diensten aan, waaronder coaching, masterclasses, trainingen, de verkoop van eBooks, branding, fotografie, videoproducties en webdesign.

1.3. Deze diensten zijn beschikbaar voor klanten in Nederland en België.

2. Betaling

2.1. Voor bepaalde diensten kan een aanbetaling vereist zijn. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald op basis van de overeenkomst en kan variëren tussen 30% en 50%.

2.2. Bij betaling achteraf via facturering geldt een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Aansprakelijkheid

 

3.1. Kenneth Meyer verstrekt advies in de vorm van coaching en andere diensten. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van deze adviezen.

3.2. Kenneth Meyer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies van inkomsten of enige andere gevolgen van het handelen van de klant.

4. Intellectueel Eigendom

 

4.1. Alle coaching, trainingen, cursussen en masterclasses geleverd door Kenneth Meyer zijn gebaseerd op zijn zelfontwikkelde Zelfbeschikkingsmodule.

4.2. De Zelfbeschikkingsmodule mag niet worden verstrekt aan derden, worden gebruikt voor eigen winst, worden gekopieerd of worden toegepast op anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenneth Meyer.

4.3. Certificering voor commercieel gebruik van de Zelfbeschikkingsmodule is mogelijk via een specifieke cursus. Na betaling en succesvolle afronding van deze cursus ontvangt de klant een certificaat dat toestemming verleent voor het commercieel gebruik van de Zelfbeschikkingsmodule.

5. Geheimhouding

 

5.1. Bij het aangaan van een samenwerking geldt een geheimhoudingsplicht. Gevoelige informatie over de inhoud van trainingen, bedrijfsprocessen en andere zaken binnen Kennethmeyer.nl mag niet openbaar worden gemaakt of zonder schriftelijke toestemming worden gedeeld met derden.

5.2. Bij het verbreken van deze geheimhouding geldt een boeteclausule van €10,000,-. Materiële of immateriële schade die ontstaat als gevolg van de breuk van de geheimhoudingsplicht zal apart worden berekend, bovenop de opgelegde boete.

6. Overmacht

 

6.1. In geval van overmacht, zijnde elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Kenneth Meyer kan worden toegerekend, worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: natuurrampen, oorlog, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen, en andere omstandigheden die buiten de controle van beide partijen liggen.

6.2. Indien de overmacht langer dan dertig (30) dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

7. Beëindiging van Overeenkomst

 

7.1. Bij het beëindigen van een overeenkomst geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

7.2. Bij geschillen worden eerst gesprekken gevoerd om een spoedige oplossing te bevorderen. Indien dit niet mogelijk is, bespreken beide partijen de voorwaarden voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

7.3. Bij onaangekondigde en eenzijdige beëindiging door de klant zal Kennethmeyer.nl resterende bedragen en daaruit voortvloeiende kosten in één keer verrekenen aan de klant.

8. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

 

8.1. Kenneth Meyer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

8.2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie op de website van Kenneth Meyer of na schriftelijke kennisgeving aan de klant, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

8.3. Klanten worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden door het voortgezette gebruik van de diensten van Kenneth Meyer na de ingangsdatum van de wijzigingen.

8.4. Indien een klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft deze het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn zoals beschreven in artikel 7.